Tuyển dụng

1. Chứng nhận Đối Tác từ Schneider Electric

2. Chứng nhận Đối Tác từ Mitsubishi

3. Chứng nhận Đối Tác với ABB

4. Chứng chỉ ISO 9001:2015 do ABS cấp

5. Chứng nhận Prisma iPM

6. Chứng chỉ Đối Tác với RITTAL