Nhà Máy nước Hòa Liên

Nhà Máy nước Hòa Liên

Cung cấp Hệ thống Tủ điện

Xem thêm

Dự án Nhà Máy Jiangsu AB Quảng Ngãi

Dự án Nhà Máy Jiangsu AB Quảng Ngãi

Cung cấp hệ thống tủ điện

Xem thêm