Career

Position Quantity Area Start day End day
Nhân viên R&DHot 02 Nhà máy ĐVT - KCN Hoàng Gia, Long An 08/27/2022