Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Khu vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Nhân viên Kỹ Thuật ĐiệnHot 15

Tuyển Kỹ Thuật Điện
Số lương 15

07/10/2019 30/11/2019
Nhân viên QC ĐiệnHot 10 Ví trí tuyển dụng: Nhân viên QC Điện, Service
Số lượng: 10 nhân viên
08/10/2019 30/11/2019
Nhân viên vận hành máy Cơ KhíHot 20 Ví trí tuyển dụng: Nhân viên Cơ khí
Vận hành máy cắt CNC: 5 nhân viên
Vận hành máy Laser: 5 nhân viên
Vận hành máy đột CNC: 5 nhân viên
Vận hành máy chấn CNC: 5 nhân viên
Thợ Hàn/Mài: 5 nhân viên
08/10/2019 30/11/2019